Exhibition opening hours: Tuesday 3 June – Thursday 5 June 10.00 – 17.00 | Friday 6 June 10.00 – 15.00   |   Read our FAQ

Pioneering LCA Agreement

REM Offshore and Metizoft have entered into a pioneering LCA Agreement for two new Construction Service Operations Vessels (CSOV), to be built at Vard Group in Norway and Vietnam. Life cycle analysis or life cycle assessment (LCA) is a method to develop a complete overview of how a product impacts the environment, from raw material mining, via manufacturing processes and waste management, including all transport and energy consumption in all tiers until delivery. One way or another, all products have an impact on the environment through its life cycle, ranging from extraction of natural resources, through design, manufacturing, logistics, marketing, distribution, sales, usage or end-of-life management.

By investigating where the impact in the value chain is most severe, a company will know where to take measures in order to gradually reduce negative impact on the environment.In this case it’ll especially be interesting to see the difference in environmental impact when constructing two identical vessels in Norway and Vietnam, respectively.

The result of the LCA can furthermore be used to assess how future generations of vessels could improve their environmental footprints. The various suppliers’ contribution here will be of utmost importance. LCA documentation is already in use in other industries, proving an increased focus on sustainability.

– « This will be imperative for suppliers that are aiming to be at the front of maritime innovation», says entrepreneur in Metizoft, Gry Cecilie Sydhagen.

– «To enable us to continue developing new services and solutions we’re dependent of having the ability to test our solutions with supportive customers. We’re very thankful for REM Offshore’s social responsibility, both when it comes to the environment at large and towards Metizoft as a supplier in the maritime industry. That’s exactly how we’re able to create positive ripple effects», says Sydhagen.She adds that the complexity and scale of these projects have not been previously seen in the maritime industry. Neither locally or globally.

– « The amount of data that is gathered for our two newbuilds will provide us with a platform to choose more sustainable components and systems both for our newbuilds and existing tonnage. The solution Metizoft will deliver complies with and exceeds existing requirements from our investors, banks and customers, and most notably will help REM reach its own sustainability goals as part of our ESG strategy», says CEO in REM Offshore, Fredrik Remøy. 

Banebrytende LCA avtaleRem Offshore og Metizoft har inngått en banebrytende LCA-Avtale på to nye Construction Service Operations Vessels (CSOV) som skal byggjast av Vard Group i Norge og Vietnam. Livssyklusanalyse eller livsløpsvurdering (LCA) er en metode for å skape et helhetsbilde av hvor stor den totale miljøpåvirkningen er under et produkts livssyklus fra råvareutvinning, via produksjonsprosesser og bruk til avfallshåndtering, inklusive all transport og all energibruk i mellomleddene.

Alle produkter forårsaker en eller annen form for miljøpåvirkning gjennom sin livssyklus, være seg fra uttak av naturressurser, gjennom design, produksjon, logistikk, markedsføring, distribusjon, slag, bruk eller i avhendingsfasen. Gjennom å undersøke hvilke steg i produksjonskjeden hvor miljøpåvirkningen er størst, kan bedrifter rette sine anstrengelser for å bedre miljøet i riktig retning og skape et effektivt miljøsystem. I dette tilfellet vil det være ekstra interessant å se på forskjellen i miljøpåvirkning med å bygge identiske fartøy ihhv Norge og Vietnam. En kan videre benytte fremskaffet underlag til å vurdere hvordan fremtidige generasjons fartøy skal kunne forbedre sitt klimaavtrykk. De ulike leverandører sine bidrag i denne sammenheng blir ytterst viktig. LCA dokumentasjonen er allerede i bruk i andre næringer og viser helt klart økt bærekraftsfokus.

– « Dette blir alfa og omega for leverandører som har som mål å ligge i tet i den maritime utviklingen, sier Grunder i Metizoft, Gry Cecilie Sydhagen.

-«For at vi skal kunne fortsette å satse på nye tjenester og løsninger, er vi heilt avhengig av support fra kundegrensesnittet slik vi får testa ut våre løsninger. Vi er særs takknemlige for at Rem Offshore tek samfunnsansvar både overordnet for miljø og mot oss som leverandør til den maritime næringen. Akkurat slik klarer vi å generere positive ringvirkninger, sier Sydhagen. Hun legger også til at kompleksiteten og omfanget av disse prosjektene ikke tidligere har vært utført i den maritime næringen. Verken lokalt eller globalt. 

-«Den datamengden som blir samlet inn på våre to nybygg vil gi oss en plattform til å kunne velge mer bærekraftige komponenter og system både på våre nybygg samt eksisterende tonnasje. Løsningen Metizoft skal levere vil oppfylle og overgå eksisterende krav fra våre investorer, banker samt sluttkunder, og ikke minst bidra til å realisere REM sine egne bærekraftsmål som et ledd i vår ESG-strategi», sier CEO i REM Offshore, Fredrik Remøy.

Share this post with your friends